Menu
Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Kladeruby

Titulní stránka

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci překládáme třídní schůzky a volbu zástupce do školské rady na čtvrtek 25.11.2021. V případě vynucené změny Vás budeme neprodleně informovat.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Renata Valová

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci a děti.

Toto skoro podzimní období je neodmyslitelně spojeno se začátkem školního roku - 2021/2022.

Děti nastoupí do mateřské školy 1. září 2021, provozní doba bude od 6:15 do 15:45. Informativní schůzka pro rodiče dětí bude v pondělí 06. 09 2021 v 15:30 v mateřské škole.

Slavnostní zahájení školního roku v základní škole bude 1. září v 8:00 hodin. Jsou zváni i rodiče žáků    (s ochranou obličeje). Žáci přijdou do školy v 7:45, budou testováni. Tento den bude vyučování do 10:00, pak bude oběd.

Rodiče žáků, kteří nechtějí první den oběd nebo si jej chtějí vyzvednout do jídlonosičů, ať dají vědět vedoucí školní jídelny.

Po obědě budou žáci odcházet domů, družina nebude.

Ve čtvrtek 2. září budou mít žáci 1. a 2. ročníku dvě vyučovací hodiny. Pak bude družina a ve 11:40 oběd. Žáci 3. a 4. ročníku budou mít vyučovací hodiny tři.

Družina tedy zahájí svůj provoz 2. září po vyučování, její provoz bude v tomto úvodním týdnu do 15:00 hodin.

Všichni žáci, pokud budou chtít odejít domů ze školy, musí mít od rodičů písemně potvrzen odchod.

V pátek budou mít žáci 1. a 2. ročníku tři vyučovací hodiny, žáci 3. a 4. ročníku 4. vyučovací hodiny. Od pondělí 6. září bude již vše probíhat podle rozvrhu hodin.

Dne 2. září v 15:00 budou informativní schůzky pro rodiče 1. ročníku a dne 7. září v 15:30 proběhne plenární schůze a třídní schůzky pro všechny rodiče.

Moc se těšíme na všechny děti a žáky a přejeme si nejen zdraví, ale především celý rok prezenční výuky.

S pozdravem

Kolektiv zaměstnanců

 

Provoz a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v době letních prázdnin

Provoz a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v době letních prázdnin (133.81 kB)

 

Oznámení ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Oznámení ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

 

Oznámení ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Oznámení ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

 

Zápis do mateřské školy v Kladerubech

V době od 3. května do 14. května 2021 (od 8 hod do 15:30 hod) proběhne formální zápis do mateřské školy pro děti od tří let.

Možnosti odevzdání žádosti:

 • datové schránky Základní školy a mateřské školy Kladeruby -
 • e-mailem s elektronickým podpisem – reditelka@zsmskladeruby.cz
 • poštou, do schránky škol nebo osobním podáním v budově školy.

Žádosti jsou od 20. dubna 2021 ke stažení na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci si také mohou tištěné žádosti od 21. dubna 2021 vyzvednout také v budově  mateřské školy. Sběr vyplněných náležitostí bude končit 14. dubna v 23:59

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení dětí do mateřské školy bude do 28. května 2021 na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v budově školy od 24. května do 28. května 2021 mezi 8.00-15:30.

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti. Ředitelka MŠ bude rozhodovat o přijetí/nepřijetí dětí do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte: 731 116 672

Těšíme se na vaše děti.

Mgr. Renata Valová

 

Informace k návratu žáku do základní školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu Zlínského kraje se všechny žáci z naší základní školy mohou vrátit dne 12. 4. 2021 k prezenční výuce.

Organizace vyučování:

 • Začátek výuky se posouvá na 8:30. Žáci budou vpuštěni do budovy školy nejdříve v 8:00. (před žáky se ve stejných prostorách budou testovat i děti z MŠ). Pak se budou učit podle rozvrhu hodin ze začátku školního roku.

             Prezenční výuky se mohou zúčastní jen negativně testovaní žáci.

 • Testování bude probíhat každé pondělní a čtvrteční ráno v čase od 8:00 do 8:30 v prostorách školní jídelny.
 • Použit bude neinvazivní antigenní test SINGCLEAN, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Po negativním výsledku testů se žáci převlečou v šatně a čekají na instrukce od vyučujících.
 • Jestliže je výsledek testu je pozitivní, žák se odebere do izolační místnosti kde pod dozorem vyčká příchodů rodičů.
 • Ve dnech, kdy se netestuje bude žákům měřena teplota.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

 • Žáci musí mít ochranu dýchacích cest – jednorázové roušky.

            V případě nejasností, prosím, volejte na tel. číslo 731 116 672.

            Doporučujeme se podívat na https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 • V provozu bude rovněž školní družina pro 1. – 3. ročník a školní jídelna pro všechny ročníky.

Pokud se žák nebude účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu odmítnutí nastavených opatření, zákonný zástupce tuto skutečnost písemně oznámí ředitelce školy (e-mail:...Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola bude absenci evidovat jako omluvenou, zákonní zástupci však musí vzít na vědomí, že škola v tomto případě nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Mgr. Renata Valová  ředitelka školy

Užitečné odkazy.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx (1).pdf (.pdf, 263.44 KB)

Manuál k provozu škol

Testování - leták pro rodiče.pdf

Testování - leták pro žáky.pdf

testovani diagram (1).pdf

testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf

ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.2021.pdf

 

Návrat předškolních dětí s povinnou školní docházkou

 

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu Zlínského kraje se všechny předškolní děti naší mateřské školy mohou vrátit dne 12. 4. 2021 k prezenční výuce. Velmi se na vaše děti těšíme.  Mateřská škola bude začínat v 6:45. K předškolnímu vzděláváni mohou nastoupit i děti zdravotníků.

 • Prezenční výuky se účastní jen negativně testovaní.
 • Testování bude probíhat každé pondělní a čtvrteční ráno v čase od 6:45 do 7:45.
 • Děti s rodiči budou v tyto dny vstupovat do školy bočním vchodem.
 • V prostorách školní jídelny budou děti otestováni za přítomnosti rodičů.
 • Použit bude neinvazivní antigenní test SINGCLEAN, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Po negativním výsledků rodiče děti dovedou do šatny a tam je předají učitelkám MŠ.
 • Jestliže je výsledek testu pozitivní dítě odchází s rodičem domů.
 • Ve dnech, kdy se netestuje bude dětem měřena teplota.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Děti nemusí mít ochranu dýchacích cest.

Přejeme si, aby se všichni ve škole cítili bezpečně a dobře.

V případě nejasností, prosím, volejte na tel. číslo 731 116 672.

Doporučujeme se podívat na https://testovani.edu.cz/pro-rodice .

      ředitelka školy

      Mgr. Renata Valová   

 

Informace k zápisu k povinné školní docházce          školní rok 2021/2022

Základní školy a mateřské školy Kladeruby, okres Vsetín

Zápis 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v souvislosti se stávajícími platnými mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude na naší škole probíhat v termínu
od úterý 6. dubna 2021 do středy 28. dubna 2021,
a to v distanční podobě, bez osobní přítomnosti zúčastněných.

Povinně proběhne pouze formální část zápisu, motivační část zápisu je dobrovolná. V případě zájmu o motivační část zápisu prosím kontaktujte ředitelku školy.

Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání.  

Pro školní rok 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a to včetně dětí, kterým byl vloni povolen odklad povinné školní docházky.

Způsob podání žádosti o přijetí nebo odklad

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Ve stávající epidemiologické situaci Vás prosím, abyste využili jednu z těchto možností pro doručení žádosti:

 • prostřednictvím datové schránky školy

podepsanou a naskenovanou Žádost o přijetí k povinné školní docházce

/Žádost o odklad povinné školní docházky pošlete prosím do datové schránky školy 3q2sr3s,

 • elektronicky podepsanou a naskenovanou Žádost o přijetí k povinné školní docházce/

Žádost o odklad povinné školní docházky pošlete prosím na e-mail: reditelka@zsmskladeruby.cz,

 • písemnou Žádost o přijetí k povinné školní docházce/Žádost o odklad povinné školní docházky s podpisem pošlete prosím na adresu:  

Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace , Kladeruby 105, 75643 Kelč

 • osobně na základě telefonické domluvy

 

Po přijetí žádosti Vám bude na e-mail uvedený v žádosti zasláno registrační číslo. Pokud nemáte e-mail, bude Vám registrační číslo zasláno přes SMS.

O tom, zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete informováni prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti. Po 30. dubnu 2021 bude seznam všech přijatých žáků zveřejněn na webových stránkách školy a obce Kladeruby. Z důvodu ochrany osobních údajů pod zaslanými registračními čísly.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mě prosím neváhejte kdykoliv kontaktovat na telefonu +420 731 116 672.

Žádost o přijetí

K zápisu do školy je nutné vyplnit a podepsat:

Žádost o odklad 

 • vyplněná Žádost o odklad povinné školní docházky 2021 
 • přiložené Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny,
 • přiložené Doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.
 • Pokud nemáte nutná doporučení, předložte prosím alespoň žádost o odklad, ostatní náležitosti s Vámi dořešíme telefonicky.

 

V Kladerubech dne 25. března 2021                                                                   ředitelka školy Mgr. Renata Valová

 

 

Informace ředitelky o provozu Základní školy a mateřské školy Kladeruby od 1. března do 21. března 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám předala následující informace:

Informace k provozu základní školy, mateřské školy a školní družiny:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 1. března 2021 zakazuje osobní přítomnost:

o dětem v mateřské škole

o žákům 1. a 2. ročníků základní školy

o všem žákům prvního stupně základní školy,

o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

Mateřská škola bude uzavřená. Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat distančním způsobem. Přesné informace jak bude probíhat rodičům sdělíme, podle dodaných instrukcí z MŠMT.

Základní škola po tuto dobu přechází na distanční způsob vzdělávání také u žáků 1. 2.a 3. ročníku. Veškeré informace k výuce obdrží rodiče mailem.

Školní družina bude uzavřena.

Rodiče dětí i žáků od 2 do 10 let mají samozřejmě nárok na ošetřovné.

Informace k ošetřovnému naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Upozorňuji rodiče žáků, kteří čerpají ošetřovné, v době jarních prázdnin (od 8. 3. do 12. 3. 2021) nemají na toto ošetřovné nárok.

 

Stravování ve školní jídelně:

Dnes (v neděli 28. 2. 2021) provede vedoucí ŠJ odhlášku obědů pro všechny děti i žáky.

 

ředitelka školy Mgr. Renata Valová

 

 

Informace k provozu a výuce školy v týdnu od 4.1. do 8.1. 2021

Vláda České republiky vydala krizové opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd základních škol.  V případě naší malotřídní školy i žáci 3. ročníku, protože jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1.a 2. ročníku.

1.třída/tj. 1. 3. ročník/ bude mít prezenční výuku bez hudební výchovy a tělocviku. Žáci budou po vyučování mít oběd i školní družinu. To vše za zpřísněných hygienických podmínek. Upravený rozvrh dostanou v pondělí 4. 1. 2021.

2.třída/5.ročník/ žáci nastupují od 4.ledna na distanční výuku. Školní družina bude pro ně zavřená. Školní jídelna těmto žákům, muže zajistit oběd, který si odnesou domů.

 • Žáci, kteří se přihlásí do 12. hodin předešlého dne, mají nárok na oběd.  
 • Oběd dostanou do jídlonosičů (mají dva na vystřídání. Při výdeji oběda žáci odevzdají čistý jídlonosič na druhý den. Oba jídlonosiče jsou označené)
 • Nabízíme variantu jednorázového balení oběda, který dostanete od nás za poplatek 6,- kč.

 

V Kladerubech                                                     Ředitelka školy Mgr. Renata Valová

 

 

Vážení rodiče, děti a přátelé školy

Jsme u konce roku 2020, roku, který byl jiný a mnohem náročnější než ty předešlé. Žáci byli nuceni absolvovat část vzdělávání distančním způsobem. Věříme, že ten nový bude radostnější a klidnější, tak abychom se mohli normálně učit.

Dovolte nám popřát Vám v tom novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a lásky.

zaměstnanci, žáci a děti Základní školy a mateřské školy Kladeruby

 

V Kladerubech                                                        Ředitelka školy Mgr. Renata Valová

Přání

 

Otevření škol od 18.11.2020 

Otevření škol od 18. 11.2020

 

V Kladerubech                                                        Ředitelka školy Mgr. Renata Valová

 

Dopis od ministra školství Roberta Plagy - MŠMT

MŠMT-priloha_834690052_0_dopis PM.pdf (286.07 kB)

 

MŠMT- leták pro 1.stupeň

MŠMT-leták pro 1. stupěň.jpg (1.42 MB)

 

V Kladerubech 23. 10. 2020                                    Ředitelka školy Mgr. Renata Valová

 

Distanční výuka

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k velmi vážné epidemiologické situaci se vláda České republiky rozhodla uzavřít i 1. stupeň základních škol v době od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Dle slibu ministra zdravotnictví pana prof. Prymuly, by se žáci měli vrátit zpět do lavic v pondělí 2. 11. 2020.

Dle doporučení MŠMT se budou žáci učit distančně. To znamená, že proběhne online i offline výuka.

OFFLINE VÝUKA – samostatně, tj. plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů, či pracovních listů. Úkoly budou zadávány v mailové komunikaci nebo si je žáci budou moci vyzvednout v obálkách  v prostoru výdejů obědů pro důchodce. Obálky budou označeny jménem žáka. Daný čas pro vyzvednutí úkolů bude vždy v 9:30 hodin domluveného dne.

ONLINE VÝUKA – v daných námi stanovených časech se budeme propojovat. Nově budeme používat systém MS TEAMS a tímto způsobem budeme vyučovat. Jsou vytvořeny pracovní skupiny podle ročníků a tříd. Výuku spouštíme od 19.10.2020. Upřesňující informace dostanete včas telefonicky, či e-mailem.

S účinnosti od 25. 8. 2020 je stanovena povinnost žáků se vzdělávat distančním způsobem výuky. Učitelé mají za povinnost evidovat docházku.

Věříme, že tato situace pomine co nejrychleji a my se ve zdraví vrátíme zpátky do školních lavic.

Na viděnou v lepších časech za pedagogický sbor

 

V Kladerubech 16. 10. 2020                                    Ředitelka školy Mgr. Renata Valová

                                                                                                                  

Distanční výuka

Vážení rodiče, žáci,

naše škola zahájila distanční výuku pomocí Microsoft Office 365.

Více informací v sekci DISTANČNÍ VÝUKA.

 

MŠMT prohlášení k 14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vydalo ve středu 14.10.2020 prohlášení, ve kterém umožňuje žákům v době povinné distanční výuky odběr obědů. Oběd je nutno nahlásit den předem do 12:00 hodin. Nejdříve si žáci mohou oběd odnést v pondělí 19.10.2020, takže nahlásit odběr je nutné již v pátek.

Vyzvedávat oběd si mohou žáci v době od 10:30 do 11:30 hodin u bočního vchodu školy. Žák si vyzvedne oběd v jednorázovém obalu (obaly zajistí školní jídelna za poplatek
7,-Kč).

Děkujeme za spolupráci ředitelka ZŠ a MŠ                                                 15.10.2020

                                           

 

Nalezený obrázek pro mateřská škola zahájení

 

Vážení rodiče a milé děti školáci,

nový školní rok 2020/2021 zahájíme ve škole v úterý dne 1. září 2020 v 8:00 hodin. Slavnostně přivítáme nové školáky a den ukončíme v 9.30 hodin. Školní jídelna začne vařit pro žáky ve středu 2.9.2020. Provoz školní družiny je zajištěn od středy 2.září 2020.

S sebou přezůvky. Organizace dalších dní se děti dozvědí následující dny.

Plenární schůze a informativní třídní schůzky budou pro rodiče dne 3.září 2020 v 15:30 hodin ve škole.

Těšíme se na vás                                                                                             Pedagogický sbor a zaměstnanci školy

                      

Vážení rodiče našich nejmenších,

mateřská škola zahajuje svůj provoz 1.září 2020 v 6:15 hodin. Provoz končí v 15:45 hodin. Pro děti je již zajištěn celodenní provoz včetně stravování. Informativní schůzka pro rodiče bude dne 10.září 2020 v 15:30.

Těšíme se na Vás                                                                                                       paní učitelky ze školky

 

zdroj: google.com

Hlavní menu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2